ნაშრომის გაფორმებისა და წარდგენის წესი

 

სტატიის მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 14 გვერდისა,  სტატიას თან უნდა დაერთოს: გამოყენებული ლიტერა­ტურის ნუსხა, რეზიუმეები ქართულ და ინგლისურ ან რუსულ ენებზე (100-150 სიტყვა) და საკვანძო სიტყვები (რეზიუმეს შესაბამის ენაზე).

 

ტექნიკური პარამეტრები:

 1. გვერდის ფორმატი: – А4
 2. გვერდის ველი: –  2 სმ  
 3. შრიფტი: ქართული –  sylfean, ზომა –  12,

                          რუსული  –  Times New Roman, ზომა 12

                          ინგლისური  – Times New Roman, ზომა 12

 1. ინტერვალი – 1 (Single)
 2. აბზაცი – 1 სმ

 

ტექსტის სტრუქტურა:

 • ავტორის სახელი, გვარი
 • რეცენზენტის სახელი, გვარი (დოქტორანტის შემთხვევაში)
 • ნაშრომის სათაური
 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ (ან რუსულ) ენებზე
 • საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ (ან რუსულ) ენებზე
 • გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა